Radovi/Articles/Artikel

Journal Article
Dubovicki, S. (2012).  Kreativnost u haljinama inteligentnog dizajna - kritika kretivnosti, Gerald Raunig, Gene Ray and Ulf Wuggenig: Critique of Creativity, www.myflybooks.org, 2011.. Život i škola. 58(2), 295-298.
Perić, B. (2015).  Kreativnost u nastavi. Život i škola. 61(1), 145-150.
Simel, S., & Gazibara S. (2013).  Kreativnost u nastavi hrvatskoga jezika. Život i škola. 59(1), 188-204.
Blažević, E. (2010).  Kreativnost u nastavi učitelji i organizacija kreativnih aktivnosti u nastavi glazbene kulture. Život i škola. 56(1), 181-184.
Somolanji, I., & Bognar L. (2008).  Kreativnost u osnovnoškolskim uvjetima. Život i škola. 54(1), 87-94.
Škojo, T. (2013).  Kreativnost učenika srednjih škola u nastavi umjetničkoga područja. Život i škola. 59(1), 300-316.
Buchberger, I., & Kovač V. (2017).  Kritičko donošenje odluka u kontekstu školskog vođenja . Život i škola. 63(1), 29-40.
Dadić, K. (2012).  Kritičko razmatranje modela homeschoolinga. Život i škola. 58(2), 21-30.
Kostović-Vranješ, V., & Ljubetić M. (2008).  „Kriticne tocke“ pedagoške kompetencije ucitelja. Život i škola. 54(2), 147-162.
Hajncl, L. (2011).  Krunoslav Matešić Psihodijagnostička sredstva Naklada Slap, Jastrebarsko Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2010.. Život i škola. 57(1), 238-240.
Balenović, K., & Klobučar E. (2011).  Kulturološki dodiri hrvatskog i talijanskog jezika . Život i škola. 57(1), 91-99.
Matanović, I. (2017).  Kurikularna reforma kao oblik standardizacije obrazovanja – pedagoško-didaktička refleksija. Život i škola. 63(1), 13-27.
Gazibara, S. (2013).  Kurikulum 21: suštinski odgoj i obrazovanje za svijet u promjenama. Život i škola. 59(2), 212-217.
Ivančić, I. (2005).  Kurikulumski pristup domskom odgoju. Život i škola. 51(1), 97-105.
Romstein, K. (2011).  Kvalitativni pristup interpretaciji simptoma ADHD-a: implikacije za pedagošku praksu. Život i škola. 57(2), 101-112.
Bognar, L., & Kragulj S. (2010).  Kvaliteta nastave na fakultetu. Život i škola. 56(2), 169-182.
Šuveljak, B., & Šipek I. (2007).  Lavoslav Ružička, Vladimir Prelog scenarij za nastavni sat. Život i škola. 53(2), 19-29.
Jerkin, C. (2012).  Lektira našeg doba. Život i škola. 58(1), 113-132.
Vrnjković, L. (2011).  Lektira u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 193-205.
Jerković, B. (2013).  Liberalno obrazovanje i nacionalni kurikulum. Život i škola. 59(2), 218-221.
Gazibara, S. (2009).  Likovi dječaka i djevojčica u djelima Sanje Pilić. Život i škola. 55(1), 95-107.
Herzog, J., & Serec S. (2016).  Likovna kultura u razrednoj nastavi s aspekta prilagođavanja učenika s poteškoćama u razvoju. Život i škola. 62(3), 231-242.
Ribrić, J. (2007).  Ljudmila Vasiljeva, Damir Pešorda: Hrvatski jezik (Xopвaмскa мова, Lavov, 2007., prikaz). Život i škola. 53(1), 137-141.
Livazović, G. (2009).  Mass media in a changing world: history, industry, controversy George Rodman, McGraw-Hill, New York, 2006.. Život i škola. 55(1), 151-154.
Dušević, R., Dujmović A., Grbčić T., & Casalonga G. (2009).  Matura – ispit zrelosti … o 155. obljetnici …. Život i škola. 55(2), 215-226.

Stranice