Radovi/Articles/Artikel

2013
Lepeš, J. (2013).  Mjesto i uloga integracije u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u Vojvodini. Život i škola. 59(1), 419-433.
Bilić, V. (2013).  Nasilje među vršnjacima: uloga branitelja žrtava, pomoćnika i pristaša počinitelja nasilja te pasivnih promatrača. Život i škola. 59(2), 193-209.
Vican, D., & Brčić M. Karamatić (2013).  Obrazovna inkluzija u kontekstu svjetskih i nacionalnih obrazovnih politika – s osvrtom na hrvatsku obrazovnu stvarnost. Život i škola. 59(2), 48-65.
Munjiza, E., & Lukaš M. (2013).  Od poučavanja kao praktične vještine do samostalne teorije o nastavi. Život i škola. 59(1), 19-33.
Nemet, M. Brust (2013).  Odgoj i obrazovanje oko svijeta. Život i škola. 59(2), 225-227.
Purković, D., & Ban E. (2013).  Odnos formalnih kvalifikacija nastavnika i percepcije postignuća u nastavi tehničke kulture. Život i škola. 59(1), 223-238.
Šimunović, Z. (2013).  Otkrivanje i rad s darovitim učenicima u glazbenoj školi. Život i škola. 59(1), 288-299.
Đuranović, M., Klasnić I., & Lapat G. (2013).  Pedagoške kompetencije učitelja u primarnom obrazovanju. Život i škola. 59(1), 34-44.
Nemet, M. Brust (2013).  Pedagoške kompetencije učitelja u sukonstrukciji nastave . Život i škola. 59(2), 79-83.
Bulali, E., Bushati J., Dibra G., & Barrolli E. (2013).  Pedagoški aspekti pučavanja pomoću suvremene tehnologije u školi. Život i škola. 59(1), 136-146.
Gomes, D., & McCauley V. (2013).  Popularizacija znanosti i prirodoslovno obrazovanje: analiza izazova u procesu promicanja stvaranja dodatnog prostora. Život i škola. 59(1), 372-384.
Šimunović, I. Krumes, & Blekić I. (2013).  Prednosti korelacijsko-integracijskoga sustava u pristupu književnom djelu. Život i škola. 59(1), 168-187.
Brčić, M. Karamatić (2013).  Pretpostavke inkluzije u školi. Život i škola. 59(2), 67-77.
Škrobo, M., Škrobo S., & Tolić A. (2013).  Priprema učitelja za prijem i polazak djeteta u osnovnu školu. Život i škola. 59(1), 357-371.
Selinger, A. (2013).  Profesionalna područja u izboru cjeloživotnog obrazovanja učitelja. Život i škola. 59(1), 317-325.
Rački, Ž. (2013).  Psihologijski prilog operacionalizaciji konstrukta matematičke kreativnosti u djece i adolescenata. Život i škola. 59(2), 129-145.
Ban, M., & Svalina V. (2013).  Različiti pristupi svladavanju intonacije u nastavi solfeggia. Život i škola. 59(2), 172-191.
Perin, V. (2013).  Strukovno obrazovanje i tržište rada: koncept fleksigurnosti. Život i škola. 59(2), 147-154.
Hus, V., & Šterlek A. (2013).  Timski rad tijekom prve tri godine osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Sloveniji. Život i škola. 59(2), 96-109.
Rastovski, D., Šumanović M., & Tomac Z. (2013).  Tjelesna i zdravstvena kultura iz perspektive učenika četvrtih razreda osnovne škole. Život i škola. 59(1), 451-462.
Tomac, Z., Šumanović M., & Rastovski D. (2013).  Tjelesna i zdravstvena kultura iz perspektive učenika osmih razred osnovne škole. Život i škola. 59(1), 463-477.
Matijević, M., Rajić V., & Topolovčan T. (2013).  Učenička percepcija srednjoškolskih udžbenika. Život i škola. 59(1), 64-78.
Svalina, V. (2013).  Uključivanje djece mlađe školske dobi u glazbeno-stvaralačke aktivnosti. Život i škola. 59(1), 270-287.
Zrno, J. (2013).  Uključivanje volontera u nastavu. Život i škola. 59(1), 385-396.
Osmanaga, F. (2013).  Uloga spola u razvoju dječjih stavova prema učenicima s invaliditetom. Život i škola. 59(1), 405-418.

Stranice