Radovi/Articles/Artikel

[ Autor(Asc)] Naziv Vrsta Godina
Prečistači: First Letter Of Last Name je V  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Vuletić, A. (2016).  Utjecaj samootkrivanja na Facebooku na smanjenje nesigurnosti, sviđanje i socijalnu atraktivnost. Život i škola. 62(2), 49-68.
Vujić, V. (2012).  Nikola Andrić u osnovnoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika (u povodu 70. obljetnice smrti). Život i škola. 58(2), 256-267.
Vujić, V. (2007).  Vrjednovanje krasnoslova u višim razredima osnovne škole. Život i škola. 53(1), 101-106.
Vrnjković, L. (2011).  Lektira u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 193-205.
Vrljić, S. (2006).  Kaštelanova Tvrđava koja se ne predaje u njemačkom jeziku. Život i škola. 52(1), 63-68.
Vrdoljak, G. (2016).  Važnost strategija učenja za uspjeh u fizici kod srednjoškolaca. Život i škola. 62(2), 69-78.
Vranjković, L. (2010).  Daroviti učenici. Život i škola. 56(2), 253-258.
Vranješ, V. Kostović (2011).  Nastavni sadržaji prirode i društva – polazište za interdisciplinarno poučavanje u razrednoj nastavi. Život i škola. 57(1), 207-215.
Vorkapić, S. Tatalović, Vlah N., & Vujičić L. (2012).  Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa. Život i škola. 58(2), 130-143.
Vojvodić, D., & Perić V. B. (2018).  Integrirani seminarski radovi kao ishod projektne nastave. Život i škola. 64(2), 101-111.
Vodopija, I. (2008).  Komunikacija u nastavi Hrvatskoga jezika Suvremeni pristupi poucavanju u osnovnim i srednjim školama monografija, urednice Marijana Ceši, Mirela Barbaroša – Šikic Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, 2007.. Život i škola. 54(2), 194-198.
Voda, H. (2004).  Sinonimija i sinonimi. Život i škola. 50(1), 131-139.
Vlahek, I. (2016).  Razredno-nastavno ozračje i radno iskustvo učitelja. Život i škola. 62(2), 119-130.
Vlah, N., Lončarić D., & Vorkapić S. Tatalović (2018).  Skala samoprocjene socijalnog ponašanja adolescenata. Život i škola. 64(2), 13-26.
Vidulin, S. (2016).  Glazbeni odgoj djece u predškolskim ustanovama: mogućnosti i ograničenja. Život i škola. 62(1), 221-233.
Vidulin, S., & Bolić M. (2015).   Analiza učeničkih postignuća iz područja glazbene umjetnosti i kulture u kontekstu nacionalnog okvirnog kurikuluma. Život i škola. 61(2), 109-121.
Vidić, T. (2010).  Učiteljske percepcije učeničkih ponašanja: (ne)poštivanje, socijalizacija i pozornost na satu. Život i škola. 56(1), 77-90.
Vican, D., & Brčić M. Karamatić (2013).  Obrazovna inkluzija u kontekstu svjetskih i nacionalnih obrazovnih politika – s osvrtom na hrvatsku obrazovnu stvarnost. Život i škola. 59(2), 48-65.
Vican, D. (2013).  Inkluzivna kultura osnovnih škola u Hrvatskoj s gledišta učenika. Život i škola. 59(2), 17-36.
Velki, T., Bačmaga I., & Juka I. (2016).  Vršnjačko zlostavljanje u osječkim školama i mjere prevencije. Život i škola. 62(2), 27-46.
Velki, T., & Bošnjak M. (2012).  Povezanost roditeljskih odgojnih postupaka s tjelesnim kažnjavanjem djece. Život i škola. 58(2), 63-81.
Varga, A. Nagy (2012).  Kako prepričati prošlost koristeći se usmenom poviješću. Život i škola. 58(2), 109-114.
Varga, R., Peko A., & Vican D. (2016).  Uloga ravnatelja u koncepcijama promjena odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske. Život i škola. 62(2), 39-50.
Varga, R. (2012).  Mike Anderson (2010), The Well-Balanced Teacher, Alexandria, Virginia (SAD): Association for Supervision and Curriculum Development. Život i škola. 58(2), 310-313.
Váradi, J. (2018).  Glazbeno obrazovanje u osnovnim školama u Mađarskoj, Rumunjskoj, Srbiji i Slovačkoj. Život i škola. 64(2), 67-75.