Emocionalna inteligencija, agresivno i prosocijalno ponašanje učenika rane adolescentske dobi

NazivEmocionalna inteligencija, agresivno i prosocijalno ponašanje učenika rane adolescentske dobi
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2014
AutoriGrgić, N., Čikeš A. Babić, & Ručević S.
ČasopisŽivot i škola
Godište60
Broj2
Početna stranica43
Označavanje stranica43-58
Datum objavljivanja12/2014
Vrsta radaIzvorni znanstveni članak
ISSN0044-4855
Other NumbersUDK 37
Ključne riječiadlescenti, agresivno i prosocijalno ponašanje, emocionalna inteligencija
Abstract

U posljednjih dvadesetak godina prikupljen je velik broj empirijskih doka-za o važnosti emocionalne inteligencije u predikciji različitih aspekata socijalnog funkcioniranja. No unatoč interesu stručnjaka koji se bave djecom i adolescentima za taj konstrukt, većina istraživanja provedena je na uzorcima studenata i odraslih. To osobito vrijedi za istraživanja emocionalne inteligencije u kontekstu modela spo-sobnosti, jednog od dva dominantna pristupa u istraživanjima emocionalne inteli-gencije. Ovim istraživanjem željeli smo ispitati odnos različitih sposobnosti emocio-nalne inteligencije, operacionaliziranih prema modelu Mayera i Saloveya (1997) i mjerenih testovima učinka, s varijablama agresivnosti i prosocijalnog ponašanja uče-nika rane adolescentske dobi. Pretpostavili smo da će mjere emocionalne inteligen-cije imati značajan doprinos u objašnjenju agresivnog i prosocijalnog ponašanja. U istraživanju je sudjelovalo 378 učenika viših razreda osnovne škole prosječne dobi 13,38 godina. Sposobnosti emocionalne inteligencije procijenjene su Testom opaža-nja emocionalnog sadržaja u slikama (TOESS), Testom analize emocija (TAE) i Testom upravljanja emocijama (TUE), a prosocijalno i agresivno ponašanje prilago-đenom verzijom Skale za procjenu agresivnosti i prosocijalnog ponašanja kod djece (PROS/AG). Test upravljanja emocijama pokazao se značajnim negativnim predik-torom agresivnog ponašanja kod mladića te značajnim pozitivnim prediktorom pro-socijalnog ponašanja i mladića i djevojaka. Ostala dva testa emocionalne inteligen-cije nisu se pokazala značajnim prediktorima agresivnog i prosocijalnog ponašanja sudionika. Dobiveni rezultati djelomično potvrđuju ulogu emocionalne inteligencije u predikciji agresivnog i prosocijalnog ponašanja, a neki nedostaci provedenog istra-živanja daju naslutiti da bi ta uloga mogla biti i značajnija.

URLhttp://hrcak.srce.hr/file/193766
Oznaka recenzijeRefereed