Utjecaj izrade modela u nastavi biologije na kvalitetu znanja

Naziv Utjecaj izrade modela u nastavi biologije na kvalitetu znanja
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2015
AutoriMarin, G.
ČasopisŽivot i škola
Godište61
Broj2
Početna stranica171
Označavanje stranica171-178
Datum objavljivanja12/2015
Vrsta radaPrethodno priopćenje
ISSN1849-0972
Ključne riječikvaliteta znanja, međupredmetna korelacija, model stanice, nastava biologije, nastavne metode, školski projekt
Abstract

Istraživanje prikazano u ovom radu stavlja u fokus dvije različite nastavne metode koje semogu primijeniti u srednjo-školskoj nastavi biologije kod učenja sadržaja o građi stanice, o građi i ulogama staničnih organela. Glavni cilj istraživanja bio je ispitati utjecaj izrade modela stanice na učenička postignuća, odnosno kvalitetu znanja. U eksperimentu je sudjelovalo 47 ispitanika iz dvaju prvih razreda Medicinske škole Ante Kuzmanića u Zadru, smjera medicinska sestra/tehničar opće njege. Provedeno je istraživanje u kojem je eksperimentalna skupina učenika nastavne sadržaje o građi stanice usvajala izradom modela, a kontrolna skupina radom na tekstu iz udžbenika. Nakon četiri školska sata učenici obiju skupina pisali su zadaće sastavljene od zadataka prema Crooksovoj taksonomiji, koje su provjeravale razinu reproduktivnog znanja i razinu konceptualnog razumijevanja s primjenom. Korištenjem t-testa ispitana je razlika u usvojenom znanju između učenika kontrolne i eksperimentalne skupine. Rezultati istraživanja potvrđuju prvu hipotezu u korist eksperimentalne skupine. Uočena je statistički značajna prednost učenika eksperimentalne skupine u finalnom testu. Druga hipoteza nije potvrđena, odnosno nije utvrđena statistički značajna korelacija između postignuća iz inicijalnog testa i prethodnih ocjena iz biologije iz osnovne škole. Kao glavnu prepreku u implementaciji metode autorica nalazi u smanjenom izboru nastavnih jedinica čiji se sadržaji mogu usvojiti postupkom modeliranja.

URLhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=239062
Oznaka recenzijeRefereed